Hotline

Tags: Thu phí

Ngân hàng thu phí ATM chủ thẻ nghĩ kế né

Ngân hàng thu phí ATM chủ thẻ nghĩ kế né

 Hầu hết ATM mới thực hiện chức năng trả lương cho người lao động là chính, chưa phát triển các dịch vụ kèm theo… "Cho nên phải có cơ chế khuyến khích dịch vụ thanh toán qua ATM phát triển và trở thành nhu cầu chính đáng của người dân.

Xem thêm