Hotline

Tags: Kế sách

Lịch sử_Hồ Quý Ly và kế sách đối phó thù địch

Lịch sử_Hồ Quý Ly và kế sách đối phó thù địch

 ối với nhà Minh Hồ Quý Ly tìm cách hoà hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng và tìm biện pháp ổn định với Chiêm Thành ở phía Nam. Ông giao nộp cho nhà Minh mỗi thứ một ít theo đòi hỏi của chúng (1395). Ông cho xét duyệt quân ngũ, phát hành tiền giấy, thu hết tiền đồng về kho và trị sở các xứ, sai tướng đi đánh Chiêm Thành (1396) và xây dựng Ly cung ở hương Đại Lại (ở Hà Trung, Thanh Hoá) và xây thành ở động An Tôn (Vĩnh Lạc, Thanh Hoá).


Xem thêm